• avukat

  avukat, yarının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbest bir şekilde temsil eden meslektir. (bkz. avukatlık kanunu madde 1)

  kamu hizmetidir ve serbest meslektir.

 • ülkemizde öcü gibi görülen meslektir. avukatlık bir kamu hizmetidir

 • hukukun ve insan haklarının kasti veya gayri ihtiyari ihlallerine tanıklık etmek ve cesaretle karşı koymak avukatların en önde gelen görevidir. insanlık tarihinin ilk zamanlarında zorbalıkla-kaba güçle eş anlamlı olan ve o şekilde uygulanan hak arama özgürlüğü, günümüzde başta anayasalar olmak üzere, yasalarla, uluslararası sözleşmelerle tanınan, düzenlenen, kullanılabilen ve güvence altında olan bir özgürlüktür. hak aramanın bağımsız ve tarafsız bir kurum olan yargı yolu ile elde edilmesi, aşama aşama gelişen ve gerçekleşen bir hukuksal aydınlanmanın sonucudur.

  hak arama özgürlüğünün kullanılmasında ve korunmasında hukuki yardımda bulunan, bu amaçla bireyin yanında yer alan, bilgisini ve zamanını hak arayan kişi veya kişilere özgüleyen hak arama/savunma mesleğinin onurlu temsilcileri ise avukatlardır. temel haklar arasında düzenlenen savunma hakkı, bireyin kendine yöneltilen bir isnadı karşılama ve bu isnada cevap verme hakkı olarak ifade edilebilir. anayasada savunma hakkı tereddüde yer vermeyecek şekilde düzenlenmiştir. anayasanın 36. maddesinde, hak arama hürriyeti içinde, temel haklar ve ödevler arasında; herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir şeklinde düzenlenmiştir. savunma hakkı dava kavramıyla bağlantılı olarak tüm muhakeme hukukunu kapsayan, davanın tüm tarafları için geçerli olan bir haktır.

  ülkemizde tanzimat dönemine kadar şeriat kuralları gereği tarafların bizzat kadı önüne çıkmaları zorunlu idi. tanzimat döneminde kabul edilen bir yasa ile tarafların bazı davalar açısından kendilerini bir vekil ile temsil ettirebilmeleri mümkün hale gelmiştir. cumhuriyet döneminde 3 nisan 1924 tarihinde çıkarılan muhamat yasası ile gerçek ve tüzel kişilere ait hukuki işleri takip ve dava eden, savunan kimselere avukat [muhami] denileceği belirtilmiştir. bu yasa ile gerçek ve tüzel kişiler adına aktif ve pasif savunma hakkını kullanma yetkisi avukatlara bırakılmıştır. avukatlık yasasının temel yasalardan hatta anayasadan dahi önce yürürlüğe konulmuş olması, temel hak olan savunmanın önemini ve avukatın bu konuda üstlendiği onur verici görevin boyutunu göstermektedir.

  ülkemizde avukatlı...ısa tarihçesi